Клиент: „Профарм 2000“ ЕООД
Местоположение: гр. Белово
Година: 2017

Инвестиционен проект „Изграждане животновъдни обекти за овце майки и техните приплоди“ в упи I, кв 78, гр. Белово, кв. 75, Малко Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик; ПИ с идентификатор: 03592.503.1678 по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик“е изготвен по задание на инвеститора фирма „Профарм 2000“ ЕООД. Основната сграда е предвидена за 800 млекодайни животни.